Thai News on the Sai Jai Thai Visit

IMG_1270.JPG
ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น พล.ท นพ. มาโนชญ์ จันทรศร กรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยและผู้พิการ ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพสมาชิกสายใจไทยที่มีความพิการทางมือ และพัฒนากายอุปกรณ์จำเป็นเพื่อผู้พิการด้านต่างๆ อาทิ ร่วมจัดหากายอุปกรณ์มือเทียมและฝึกหัดการใช้งาน แก่ผู้พิการทางมือของมูลนิธิสายใจไทย โดยเริ่มต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วขยายผลการดำเนินการ สำหรับสมาชิกสายใจไทยทั่วประเทศ และร่วมพัฒนารูปแบบของกายอุปกรณ์ในทุกด้าน ทั้งในรูปแบบ, ลักษณะ, ประสิทธิภาพชนิดของกายอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการแขน, ขา ในทุกระดับของความพิการ รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตกายอุปกรณ์ การฝึกทักษะการใช้งานให้สอดประสานกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงการทดแทนผู้พิการด้วยกายอุปกรณ์ โดยมูลนิธิสายใจไทยฯ จะจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางแขนขาเทียมทางโรคกระดูกและข้อ และทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสร้างความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลในการผลิตกายอุปกรณ์ และสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น ซึ่งศูนย์บริการผู้พิการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ การจัดทำกายอุปกรณ์ การติดต่อประสานงานผู้พิการ บุคลากรในด้านต่างๆ และสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น และร่วมกันประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ขยายผลสู่ผู้พิการโดยรวมของประเทศ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้ มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วจะได้มีการประเมินผล เพื่อปรับปรุงร่วมกันต่อไป

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6102190010055